BG.png

נגישות

shutterstock_465002885.jpg

א.ע אספקט למידה בע"מ משקיעה מאמץ ומשאבים על מנת לספק ללקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי.

א. ע אספקט למידה בע"מ פועלת ומקדמת את נושא הנגישות.
החברה רואה בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושירותי החברה.

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח- 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ביצענו סקירה מקיפה של כל יחידות השירות, על מנת לוודא עמידה בתקנים ועל מנת לבחון האם מתאפשרת בהן גישה מלאה לכל אדם.

בימים אלה מבצעת החברה שינויים במבנים, בשירות ובנהלים, בהתאם לנדרש על פי חוק.

כחלק מרצונונו להנגיש שירות ללקוחות עם מוגבלות, מונה אחראי נגישות.

א.ע אספקט למידה בע"מ תמשיך ותפעל לשיפור נגישות השירות  אותו היא מעניקה ללקוחותיה.